Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Martine Samplonius Fotografie: de verhuurder van de daglichtstudio.
  • Klant: de huurder van de daglichtstudio.
  • Huurperiode: de periode waarin de klant de daglichtstudio huurt.
  • Apparatuur: alle goederen die Martine Samplonius Fotografie in de daglichtstudio ter beschikking stelt aan de klant.
  • Faciliteiten: alle diensten en voorzieningen die Martine Samplonius Fotografie aan de klant ter beschikking stelt, waaronder maar niet beperkt tot elektriciteit, internet, verwarming en sanitaire voorzieningen.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Martine Samplonius Fotografie en de huurder.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk door Martine Samplonius Fotografie zijn bevestigd.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de huurder.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Martine Samplonius Fotografie zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Een offerte of aanbieding van Martine Samplonius Fotografie vervalt automatisch indien de daglichtstudio in de tussenliggende periode is verhuurd aan een andere klant.

Artikel 4. De overeenkomst, huurperiode en reservering

4.1 De huurder kan een reservering maken bij Martine Samplonius Fotografie voor een bepaalde huurperiode.

4.2 De huurperiode start op het moment dat de huurder toegang krijgt tot de studio en eindigt op het moment dat de huurder de studio verlaat.

4.3 De huurder is verplicht om de studio op het afgesproken tijdstip te verlaten. Indien de huurder de studio niet op het afgesproken tijdstip verlaat, is Martine Samplonius Fotografie gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen.

4.4 De overeenkomst tussen de huurder en Martine Samplonius Fotografie komt tot stand op het moment dat Martine Samplonius Fotografie de reservering heeft bevestigd.

Artikel 5. Apparatuur en faciliteiten

5.1 Martine Samplonius Fotografie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de apparatuur en faciliteiten in de studio.

5.2 De huurder is verplicht om zorgvuldig om te gaan met de apparatuur en faciliteiten in de studio. Bij schade aan de apparatuur en faciliteiten door toedoen van de huurder, is de huurder aansprakelijk voor de kosten van reparatie of vervanging.

5.3 De huurder is verplicht om de studio schoon en netjes achter te laten na gebruik. Indien de studio niet schoon en netjes wordt achtergelaten, is Martine Samplonius Fotografie gerechtigd om extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.

Artikel 6. Gebruik van de daglichtstudio

6.1 De klant dient de daglichtstudio te gebruiken overeenkomstig de bestemming ervan en de door Martine Samplonius Fotografie gegeven instructies en aanwijzingen.

6.2 De klant dient ervoor te zorgen dat de gehuurde daglichtstudio aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat verkeert als aan het begin van de huurperiode.

6.3 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Martine Samplonius Fotografie de daglichtstudio aan derden in gebruik te geven. De klant blijft in dat geval aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Artikel 7. Betaling

De betaling van het overeengekomen huurbedrag dient voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Indien de klant in gebreke blijft met betaling, is Martine Samplonius Fotografie gerechtigd om de huurperiode te annuleren en de klant de annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 8. Betalingsonmacht

Indien de klant tijdelijk niet in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan Martine Samplonius Fotografie te melden. Martine Samplonius Fotografie zal in dat geval proberen om een passende oplossing te vinden.

Artikel 9. Betalingsonmacht

9.1 Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, dient hij dit direct schriftelijk aan Martine Samplonius Fotografie te melden.

9.2 Indien de klant aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is de huurprijs te betalen, kan Martine Samplonius Fotografie met de klant overleggen over een regeling voor betaling in termijnen.

9.3 Indien de klant nalaat te betalen en Martine Samplonius Fotografie de huurovereenkomst wegens betalingsonmacht wil ontbinden, zal Martine Samplonius Fotografie de klant schriftelijk in gebreke stellen en een termijn van veertien (14) dagen geven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

9.4 Indien de klant ook na de ingebrekestelling in gebreke blijft, heeft Martine Samplonius Fotografie het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de huurruimte te ontruimen. In dat geval heeft Martine Samplonius Fotografie het recht de klant aansprakelijk te stellen voor de schade die zij daardoor lijdt, waaronder begrepen gederfde inkomsten.

9.5 Indien de klant de huurruimte voortijdig verlaat, kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de huurprijs voor de resterende huurperiode, tenzij de klant aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat was de huur te continueren. In dat geval kan Martine Samplonius Fotografie de huurprijs voor de resterende huurperiode kwijtschelden of verminderen.

Artikel 10. Boeking wijzigen of annuleren

10.1 Annuleert de huurder meer dan 72 uur voor de boeking: boeking kan worden verplaatst of worden overgenomen.
Annuleert de huurder binnen 72 uur voor de boeking: verhuurder rekent 50% bovenop de nieuwe boeking.
Annuleert de huurder binnen 24 uur voor de boeking: verhuurder rekent 100% bovenop de nieuwe boeking.
Er wordt in geen van deze gevallen restitutie verleend worden voor het reeds voldane bedrag.

10.2 Verhuurder is gerechtigd een boeking te weigeren.

10.3 Als zich onverwachte situaties voordoen, kunnen beide partijen besluiten om de overeenkomst tijdelijk stop te zetten of te verplaatsen. Dit geldt wanneer de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd door omstandigheden waarop de partijen geen controle hebben, zoals ongevallen, brand, pandemieën, etc.

10.4 In geval van overmacht heeft de verhuurder de mogelijkheid om de overeenkomst te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. Overmacht doet zich voor wanneer de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt belemmerd door omstandigheden waarop de verhuurder redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, zoals ongevallen of brand.

10.5 Verplaatsingen die niet het gevolg zijn van een situatie van overmacht kunnen eenmalig zonder kosten worden gedaan, op voorwaarde dat dit telefonisch wordt gemeld uiterlijk 72 uur voor de oorspronkelijke afspraak. Daarnaast moet direct een nieuwe afspraak worden gemaakt, waarbij de nieuwe reservering binnen 90 kalenderdagen na de oorspronkelijke datum moet plaatsvinden.

Artikel 11. Aanvullende bepalingen

11.1 (Huis)dieren zijn niet toegestaan in de studio. Klanten wordt vriendelijk verzocht geen (huis)dieren mee te nemen naar de studio.

11.2 De studio kan niet worden gehuurd voor pornografische fotoshoots. Het is strikt verboden om de studio te gebruiken voor enige vorm van pornografische of aanstootgevende inhoud